Doradztwo i Audyt

Pomożemy w podjęciu właściwej decyzji

avatar

Przepisy podatkowe w Polsce zgodnie z panującą powszechnie opinią są skomplikowane i niespójne, co sprawia, iż przedsiębiorcy narażeni są na popełnianie błędów, których źródłem jest niewłaściwa interpretacja prawa podatkowego. Współpracujemy też z biegłymi rewidentami w zakresie przeprowadzania badań sprawozdań finansowych.


Proponowane przez nas usługi mają na celu:

 • Pomoc doraźną polegającą na sprawdzeniu zgodności dokumentacji finansowo-księgowej z wymogami przepisów podatkowych (audyt podatkowy), sporządzaniu opinii i dokumentacji podatkowych,
 • Wprowadzanie w przedsiębiorstwie procedur kontrolnych i udoskonalonych metod zarządzania, ograniczających ryzyko popełnienia błędów podatkowych oraz korzystnych podatkowo struktur i metod finansowania działalności.

Zakres usługi

 • sporządzanie list płac wraz z "paskami" dla pracownika;
 • sporządzanie list płac zarządu lub rady nadzorczej;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło);
 • sporządzanie umów o pracę;
 • sporządzanie świadectw pracy;
 • sporządzanie kart zasiłkowych;
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń;
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zatrudnienie pracowników;
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS;
 • sporządzenie raportu ZUS RMUA;
 • teletransmisję dokumentów zgłoszeniowych, raportów i dokumentów rozliczeniowych ZUS;
 • składanie deklaracji i informacji podatkowych we właściwych terytorialnie urzędach skarbowych;
 • obliczanie i sporządzanie druków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • korespondencję w imieniu Klienta z ZUS w sprawach pracowniczych.
 • optymalizacja wysokości należności podatkowych;
 • informacja i doradztwo w zakresie ulg podatkowych i zwolnień podatkowych;
 • ocena poprawności umów i przyjętych rozwiązań w kontekście zobowiązań podatkowych;
 • optymalizacja formy prawno-organizacyjnej i podatkowej firmy Klienta w kontekście zobowiązań podatkowych;
 • interpretacja i wyjaśnienia w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych, orzecznictwa oraz praktyki podatkowej organów podatkowych;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT;

Celem przygotowania do przyszłych kontroli skarbowych w przedsiębiorstwie prowadzimy także jednorazowe lub okresowe audyty podatkowe ksiąg rachunkowych i ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych, mające przede wszystkim na celu ujawnienie formalnych nieprawidłowości przy zastosowaniu procedur zbieżnych z procedurami organów skarbowych prowadzących postępowania. Wynikiem audytu podatkowego jest protokół zawierający ustalenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykryte nieprawidłowości oraz zawierający opis procesu naprawczego ksiąg i ewidencji.