Księgowość

Z nami księgowość jest prostsza

avatar

Stosujemy określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację materialną i wynik finansowy.

Prowadzeniem księgowości, jak również sporządzaniem miesięcznych raportów zajmują się wykwalifikowani i na bieżąco szkoleni w zakresie przepisów prawa bilansowego i podatkowego księgowi. Nasza umowa z klientem nie ogranicza się tylko do prowadzenia księgowości, ale zapewnia klientowi obsługę administracyjną oraz reprezentację przez organami podatkowymi. Swoje obowiązki wykonujemy zachowując najwyższą staranność i poufność danych.

Zakres usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • opracowanie polityki rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości zarządczej i kosztowej;
 • rejestracja zdarzeń gospodarczych;
 • prezentacja sytuacji materialnej i wyniku finansowego jednostki;
 • monitoring prawidłowości przyjmowanych i emitowanych dokumentów;
 • dekretacja dokumentów księgowych;
 • sporządzanie wydruków zapisów księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości;
 • ewidencja VAT;
 • przygotowywanie zestawień, raportów i wydruków zapisów księgowych, w tym bilans, rachunek wyników;
 • analizy dla celów rachunkowości zarządczej i kosztowej;
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT;
 • zeznania roczne PIT i CIT na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych;
 • sprawozdania GUS z zakresu finansowo-księgowego;
 • sprawozdania NBP
 • ewidencja środków trwałych oraz plan amortyzacji;
 • roczne sprawozdania finansowe w tym: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;